Onze steden.

Dankzij hun overzichtelijke grootte bieden de Zwitserse steden zowel levenskwaliteit als stedelijke flair. Goed bewaarde historische kernen, meesterwerken van moderne architectuur en ontelbare groene plekjes: je vindt het allemaal op een paar vierkante kilometer.

Zürich

Bern

Lucerne

Bazel

Lugano

Lausanne

Genève

Winterthur

Sankt Gallen

Zurich De kosmopolitische stad aan het water combineert creatief stadsleven met een prachtige natuur. Talloze evenementen, een veelzijdig aanbod aan musea, een eigen foodfestival en het levendigste nachtleven van Zwitserland: Zürich is dag en nacht een bruisende stad. En wie op zoek is naar ontspanning, is in minder dan een uur in de Zwitserse bergen. Stad Bern Zwitserland Bern Er is nauwelijks een andere stad die haar historische trekken zo bewaard heeft als Bern, de hoofdstad van Zwitserland. De oude binnenstad van Bern staat op de lijst van de UNESCO-wereldcultuurgoederen en heeft met 6 kilometer arcades, de zogenaamde gaanderijen, een van de langste tegen het weer beschermde winkelpromenades van Europa. Stad Lugano Lugano Lugano - de grootste stad in de vakantieregio Ticino - is niet slechts de op twee na belangrijkste financiële plaats van Zwitserland, congres-, bank- en businesscentrum, maar ook de stad van de parken en bloemen, van villa's en sacrale bouwwerken. Met mediterrane flair biedt Lugano alle voordelen van een wereldstad en tegelijkertijd het cachet van een kleine stad. Stad Lucerne Verscholen in een indrukwekkend bergpanorama ligt Luzern, toegangspoort tot Centraal Zwitserland, aan het Vierwoudstrekenmeer. De stad is dankzij haar unieke ligging aan het meer en de nabijgelegen bergen voor een uitstapje de Rigi, de Pilatus of de Stanserhorn doel van veel reisgroepen en individuele gasten op hun reis dwars door Zwitserland. Stad Bazel Met 40 musea biedt de cultuurstad voor genieters de hoogste 'museumdichtheid' van het land. Bovendien beschikt Bazel over een fraaie binnenstad, moderne architectuur en de Rijn, die je uitnodigt tot verpozen. Stad Geneve Genève Verscholen tussen de nabijgelegen Alpentoppen en de heuvelrug van de Jura ligt de franstalige stad Genève in de bocht waar de Rhône het Meer van Genève verlaat. Met zijn humanitaire traditie en grootsteedse flair wordt de Europese zetel van de VN en hoofdzetel van het Rode Kruis "Hoofdstad van de Vrede" genoemd. Stad Lausanne Lausanne, de op een na grootste stad aan het Meer van Genève, koppelt een dynamische zakenstad aan de ligging van een vakantieoord. De hoofdstad van het kanton Waadt is bovendien levendige universiteitsstad en populaire congresplaats. In de Olympische hoofdstad staan sport en cultuur hoog in het vaandel. Stad Winterthur Winterthur Winterthur is een schatkamer van kunst, geschiedenis en natuur. De op vijf na grootste stad van Zwitserland bezit kunstverzamelingen van wereldfaam. Andere musea en historische gebouwen, een pulserende oude binnenstad, een actieve muziek- en comedyscene alsook weidse plantsoenen en tuinen geven Winterthur een mengeling aan grootsteedse flair en kleinsteedse overzichtelijkheid. Stad Sankt Gallen St. Gallen De overzichtelijke metropool van Oost-Zwitserland tussen het Bodenmeer en het Appenzellerland heeft een aantrekkelijke, verkeersvrije oude binnenstad. Typisch zijn de bont beschilderde erkers. Het stichtsgebied met kathedraal en stichtsbibliotheek is UNESCO-wereldcultuurerfgoed. Stad Zurich The cosmopolitan city on the water combines creative city life with beautiful nature. Countless events, a diverse range of museums, its own food festival and the liveliest nightlife in Switzerland: Zurich is a vibrant city day and night. And those looking for relaxation can be in the Swiss mountains in less than an hour. City Bern Zwitserland Bern Hardly any other city has preserved its historical features as much as Bern, the capital of Switzerland. The old town of Bern is a UNESCO World Heritage Site and with 6 kilometers of arcades, the so-called galleries, has one of the longest weather-protected shopping promenades in Europe. City Lugano Lugano Lugano - the largest city in the holiday region of Ticino - is not only Switzerland's third most important financial center, conference, banking and business center, but also the city of parks and flowers, villas and sacred buildings. With a Mediterranean flair, Lugano offers all the advantages of a cosmopolitan city and at the same time the cachet of a small town. City Lucerne Hidden in an impressive mountain panorama lies Lucerne, gateway to Central Switzerland, on Lake Lucerne. Thanks to its unique location on the lake and the nearby mountains for a trip to the Rigi, the Pilatus or the Stanserhorn, the city is the target of many tour groups and individual guests on their journey across Switzerland. City Basel With 40 museums, the cultural city offers connoisseurs the highest 'museum density' in the country. Moreover, Basel has a beautiful city center, modern architecture and the Rhine, which invites you to linger. City Geneve Geneva Hidden between the nearby Alpine peaks and the Jura ridge, the French-speaking city of Geneva lies in the bend where the Rhône leaves Lake Geneva. With its humanitarian tradition and metropolitan flair, the European seat of the UN and headquarters of the Red Cross has been referred to as the "Capital of Peace". City Lausanne Lausanne, the second largest city on Lake Geneva, combines a dynamic business city with the location of a holiday resort. The capital of the canton of Vaud is also a lively university town and a popular conference venue. Sports and culture are of paramount importance in the Olympic capital. City Winterthur Winterthur Winterthur is a treasure trove of art, history and nature. Switzerland's sixth largest city has world-renowned art collections. Other museums and historic buildings, a pulsating old town, an active music and comedy scene as well as extensive parks and gardens give Winterthur a mixture of urban flair and small-town clarity. City Sankt Gallen St. Gallen The manageable metropolis of Eastern Switzerland between Lake Constance and Appenzellerland has an attractive, pedestrianized old town. The colorfully painted bay windows are typical. The foundation area with cathedral and library is a UNESCO World Cultural Heritage Site. City Zurich La ville cosmopolite sur l'eau allie une vie urbaine créative à une nature magnifique. D'innombrables événements, un éventail varié de musées, son propre festival gastronomique et la vie nocturne la plus animée de Suisse: Zurich est une ville animée de jour comme de nuit. Et ceux qui recherchent la détente peuvent être dans les montagnes suisses en moins d'une heure. Ville Bern Zwitserland Berne Presque aucune autre ville n'a autant conservé ses caractéristiques historiques que Berne, la capitale de la Suisse. La vieille ville de Berne est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et avec 6 kilomètres d'arcades, les soi-disant galeries, possède l'une des plus longues promenades commerçantes protégées des intempéries d'Europe. Ville Lugano Lugano Lugano - la plus grande ville de la région touristique du Tessin - n'est pas seulement le troisième centre financier, de conférence, de banque et d'affaires de Suisse, mais aussi la ville des parcs et des fleurs, des villas et des bâtiments sacrés. Avec une touche méditerranéenne, Lugano offre tous les avantages d'une ville cosmopolite et en même temps le cachet d'une petite ville. Ville Luzerne Cachée dans un impressionnant panorama de montagnes se trouve Lucerne, porte d'entrée de la Suisse centrale, sur le lac des Quatre-Cantons. Grâce à son emplacement unique sur le lac et les montagnes voisines pour un voyage au Rigi, au Pilatus ou au Stanserhorn, la ville est la cible de nombreux groupes de touristes et invités individuels lors de leur voyage à travers la Suisse. Ville Bâle Avec 40 musées, la ville culturelle offre aux connaisseurs la «densité de musées» la plus élevée du pays. De plus, Bâle a un beau centre-ville, une architecture moderne et le Rhin, qui vous invite à vous attarder. Ville Geneve Genève Cachée entre les sommets alpins voisins et la crête du Jura, la ville francophone de Genève se situe dans le virage où le Rhône quitte le lac Léman. Avec sa tradition humanitaire et son flair métropolitain, le siège européen de l'ONU et le siège de la Croix-Rouge a été qualifié de "Capitale de la paix". Ville Lausanne Lausanne, deuxième plus grande ville du lac Léman, allie une ville d'affaires dynamique à l'emplacement d'un lieu de villégiature. La capitale du canton de Vaud est également une ville universitaire animée et un lieu de conférence populaire. Le sport et la culture sont d'une importance capitale dans la capitale olympique. Ville Winterthur Winterthour Winterthur est un trésor d'art, d'histoire et de nature. La sixième plus grande ville de Suisse possède des collections d'art de renommée mondiale. D'autres musées et bâtiments historiques, une vieille ville animée, une scène musicale et humoristique active ainsi que de vastes parcs et jardins donnent à Winterthur un mélange de style urbain et de clarté de petite ville. Ville Sankt Gallen Saint-Gall La métropole gérable de la Suisse orientale entre le lac de Constance et le pays d'Appenzell possède une jolie vieille ville piétonne. Les baies vitrées colorées sont typiques. La zone de fondation avec la cathédrale et la bibliothèque de fondation est un site du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Ville

Voorgemaakte reizen.

Fantastische reizen door het prachtige landschap van Zwitserland.

Swiss Cities & panoramic trains

Enjoy Swiss City life and experience our panoramic trains.

Luzern, Bern, Lugano

3 cities & 3 cultures

Discover the diversity of Switzerland through 3 cities.

Geneve, Lugano, St. Gallen

Swiss Cities at the beach

The refreshing summer break.

Lausanne, Bern, Bazel